REGULAMIN USŁUG Spin-host.pl

§1. DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi integralną cześć zawieranych z Abonentem umów o świadczenie Usługi, znajdujący się na stronie https://spin-host.pl.

2.Spin-Host.pl – FHU Spin Jarosław Pawlukianiec z siedzibą przy ul. Orla 4L, 72-500 Międzyzdroje, NIP: 986-011-11-46; jednostka świadcząca usługi drogą elektroniczną, z zastosowaniem zasad poniższego Regulaminu.

3.Abonent/Użytkownik – osoba fizyczna lub podmiot korzystający z usług spin-host.pl, na rzecz której zawarta została umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4.Usługa – usługa spin-host.pl na rzecz Abonenta. Zakres usług znajduje się na stronie https://spin-host.pl

5.Specyfikacja Usługi – dostępny na stronie Operatora  https://spin-host.pl szczegółowy opis Usługi zawierający miedzy innymi: rodzaj czynności i prac dostępnych w ramach Usługi, sposób płatności opłat związanych ze świadczeniem określonych czynności w ramach Usługi, przewidywany czas wykonania Usługi.

6.Okres Abonamentowy – okres obejmujący okres od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi, za który jest uiszczana opłata.

7.Podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

8.Abonent – podmiot, który zamierza zawrzeć albo zawarł umowę o świadczenie Usługi albo podmiot na rzecz, którego umowa taka została zawarta.

9.Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie Usługi w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10.Przedsiębiorca – podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

11.Panel Klienta – narzędzie do zarządzania Usługą i kontaktu z Operatorem dostępne po zalogowaniu przez Abonenta na stronie Operatora https://spin-host.pl.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.Niniejszy Regulamin dotyczy usług oferowanych przez firmę spin-host.pl, opublikowanych na stronie spin-host.pl oraz www.coreex.eu. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z usług od dnia 01.03.2020 r.

2.Wykupienie usługi oferowanej przez spin-host.pl oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.

3.Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu stanowi podstawę do zablokowania usługi, na którą została zawarta umowa z Abonentem.

4.Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności spin-host.pl.

5.Abonent oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych. Dane osobowe Abonenta nie będą odsprzedawane osobom trzecim przez spin-host.pl.

6.spin-host.pl zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych, skutkujących unieruchomieniem łącza, usługi, a w przypadkach innych niż nagłe, do wcześniejszego informowania Abonenta o przewidywanym terminie i czasie niedostępności.

7.spin-host.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Każdy Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.

8.Abonent rejestrując się na spin-host.pl lub na www.coreex.eu wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od spin-host.pl wiadomości, które dotyczą tylko i wyłącznie Abonenta, jego usług, rachunków lub firmy spin-host.pl.

9.Zarejestrowanie się w panelu klienta spin-host.pl oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (na adres email) informacji handlowych w zakresie świadczonych usług przez spin-host.pl i jej partnerów.

10.spin-host.pl ma prawo do odmowy zawarcia umowy i usługi czy też odstąpienia od zawartej już umowy z Abonentem w sytuacji, gdy:

– zachodzi uzasadniona obawa, że Abonent wykorzysta usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem,

– Abonent korzystał z usług spin-host.pl w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem lub złamał Regulamin usług spin-host.pl,

– Abonent wprowadził podczas rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe, co jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przez spin-host.pl

1.spin-host.pl na wniosek uprawnionych organów państwowych ma prawo do zawieszenia usługi i wydania danych osobowych Abonenta.

§3. ZAWARCIE UMOWY

1.Złożenie zamówienia powiązane jest automatycznie z utworzeniem konta w Panelu Klienta spin-host.pl. Z chwilą złożenia zamówienia na Usługę Abonent akceptuje regulamin spin-host.pl.

2.Po założeniu konta Abonent otrzymuje potwierdzenie w postaci wiadomości e-mail na adres wskazany przez Abonenta w panelu klienta. 

3.Po wykonaniu usługi spin-host.pl przesyła odpowiednią informację o jej wykonaniu, na adres wskazany przez Abonenta w Strefie Klienta lub w trakcie składania zamówienia na usługę.

4.Abonent w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 4 powyżej jest zobowiązany dokonać odbioru wykonania Usługi poprzez potwierdzenie wiadomością email albo zgłosić zastrzeżenia co do prawidłowości wykonania Usługi w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 4 w trybie wiadomości e- mail. Jeżeli Abonent nie dokona odbioru wykonania Usługi lub nie zgłosi zastrzeżeń w formie wskazanej w zdaniu poprzednim w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 4 powyżej, Usługę uznaje się za wykonaną.

5.Operator jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usługi albo jej rozwiązania/odstąpienia w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:

– Abonent nie dokona autoryzacji konta, dla którego chce zamówić Usługę;

– spin-host.pl uprzednio rozwiązało umowę z Abonentem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Abonent;

– zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa będzie wykorzystywana w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z usług świadczonych przez spin-host.pl na rzecz innych Abonentów;

– uprzednio Abonent osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z usług świadczonych przez Operatora w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z usług świadczonych przez spin-host.pl na rzecz innych Abonentów albo w sposób sprzeczny z regulaminami wydanymi przez spin-host.pl;

– Abonent korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z § 4 pkt 9;

– z przyczyn technicznych wykonanie Usługi nie będzie możliwe.

§4. CZYNNOŚCI ZABRONIONE. 

1.Próba złamania zabezpieczeń jakiegokolwiek systemu w Internecie, serwera, stron WWW lub poczty.

2.Zmiana nagłówków e-mail lub poczty usenet, które ukrywają adres lub przeszkadzają odbiorcy zobaczyć nadawcę.

3.Ingerencja w usługi jakiegokolwiek abonenta, komputera lub sieci bez jego woli i zgody.

4.Używanie lub dystrybucja narzędzi programowych stworzonych w celu łamania zabezpieczeń, haseł, numerów kart kredytowych, itp.

5.Nadmierny transfer danych zakłócający pracę innego komputera (tzw. atak DOS).

6.Wysyłanie niechcianej poczty elektronicznej (tzw. spamu).

7.Działające na szkodę innych abonentów nadmierne przeciążanie serwerów.

8.Wszelkie niewymienione wcześniej czynności będące niedozwolonymi z punktu widzenia prawa polskiego.

9.Korzystanie z usługi przez Abonenta nie może prowadzić do:

– naruszenia dóbr osobistych i naruszenia praw autorskich innych Podmiotów;

– prób nielegalnego wejścia w systemy komputerowe Operatora oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet, tudzież uniemożliwiania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Abonentów, (przykładowo: ataki hakerskie w tym DDOS, phishing i podobne; łamanie lub naruszanie zabezpieczeń jakichkolwiek systemów, serwerów, poczty, stron internetowych; zmienianie nagłówków wiadomości e-mail w sposób uniemożliwiający lub utrudniający ich dotarcie do adresata lub nadawcy; propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym łamania zabezpieczeń elektronicznych między innymi tokenów, kluczy, haseł, numerów kart kredytowych i podobnych; propagowanie lub publikowanie informacji o nielegalnych działaniach, w tym hackingu, phishingu, crackingu i podobnych);

– popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;

– utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej, pornograficznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie), a także rasistowskich czy dyskryminujących, a nadto przechowywania oraz udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe;

– naruszenia prywatności innych Abonentów w sieci, do zamieszczenia danych bezprawnych i niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym;

– innych czynów stanowiących naruszenie istniejącego porządku prawnego, norm społecznych i przyjętych zwyczajów oraz dobrych obyczajów.

§5. PŁATNOŚCI.

1.Za korzystanie z usług oferowanych przez spin-host.pl pobierana jest opłata z góry za okres rozliczeniowy zadeklarowany przez Abonenta.

2.Jeden okres rozliczeniowy trwa minimum 1 miesiąc (30dni).

3.Jeżeli Abonent nie poinformuje spin-host.pl co najmniej 7 dni przed upływem okresu rozliczeniowego o rozwiązaniu umowy, spin-host.pl wygeneruje elektroniczny dokument, będący podstawą do opłacenia kolejnego okresu rozliczeniowego.

4.Po przekroczeniu przez Abonenta transferu powyżej 5% posiadanego limitu, Abonent będzie musiał pokryć koszty dodatkowego transferu, adekwatnie do cennika danej usługi.

5.spin-host.pl zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, np. w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

6.W przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejny okres rozliczeniowy, usługa jest automatycznie wstrzymana. Jeżeli w terminie 7dni od wstrzymania usługi Abonent nie wyrazi chęci jej przedłużenia ani nie wniesie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, spowoduje to wygaśnięcie umowy, a usługa zostanie trwale usunięta bez ponoszenia przez spin-host.pl jakiejkolwiek odpowiedzialności za pozostawione tam dane.

7.spin-host.pl przywróci świadczenie zawieszonej usługi najpóźniej dzień po uregulowaniu przez Abonenta wszystkich zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, jednak Abonent nie może wznowić zawieszonej usługi później niż 10 (dziesięć) dni po terminie jej ważności.

8.Rezygnacja Abonenta z usługi przed upływem terminu, na jaki została usługa opłacona, nie powoduje zwrotu kosztów ze strony spin-host.pl.

9.Abonent, który w procesie rejestracji wybrał typ konta „firma”, wyraża zgodę i chęć otrzymywania faktur vat drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres email. Faktury są generowane w terminie 7dni od otrzymania płatności przez spin-host.pl.

10.Abonent ma prawo do otrzymywania faktur w formie papierowej, jednak wymaga to wcześniejszego poinformowania spin-host.pl o wybraniu tej metody i skutkuje dodatkową opłatą w kwocie 10zł netto, doliczaną do każdej faktury.

11.W przypadku przekroczenia terminu płatności za usługi, zostanie naliczona opłata za zwłokę w wysokości 10% należności,

§6. ROZWIĄZANIE UMOWY I SKUTKI NIEWYWIĄZANIA SIĘ ABONENTA ZE ZOBOWIĄZANIA.

1.Rozwiązanie umowy lub zawieszenie wykonywania usługi przez spin-host.pl nie zwalnia Abonenta z obowiązku uiszczenia zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.

2.spin-host.pl poinformuje Abonenta o zawieszeniu usługi oraz o przyczynie tego zawieszenia.

3.W przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejny okres rozliczeniowy, przepis § 5 pkt. 6 stosuje się odpowiednio.

4.W przypadku nieprzestrzegania przez Abonenta warunków regulaminu, umowy lub innych przepisów prawnych, spin-host.pl ma prawo do wstrzymania usług świadczonych na rzecz Abonenta i odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu kosztów poniesionych przez Abonenta.

5.W dniu rozwiązania umowy Abonentowi zostaje odebrany dostęp do usług. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi, dane przechowywane na serwerze zostaną trwale usunięte w terminie określonym w §3, pkt. 7 niniejszego Regulaminu.

6.W przypadku dostarczenia nieprawidłowych danych przez abonenta,spin-host.pl wzywa abonenta do przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego tożsamość w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli potwierdzenie nie nastąpi, spin-host.pl ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1.Zgodnie z art. 38. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Abonent ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej (elektronicznie, przez panel klienta – https://spin-host.pl lub listownie, na adres siedziby FHU Spin).

2.Dokonując zamówienia wszelkich usług firmy spin-host.pl, które są realizowane automatycznie, np. serwery vps, dedykowany hosting, hosting www, domeny, certyfikaty ssl, domeny Abonent traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (w zgodzie z pkt. 1, art. 38. Ustawy o prawach konsumenta).

3.Składając zamówienie na usługę z automatyczną aktywacją w spin-host.pl, Abonent wyraża zgodę na jej natychmiastową aktywację, tracąc tym samym możliwość odstąpienia od umowy.

§8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

1.spin-host.pl dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stałe i nieprzerwane działanie usługi z zachowaniem jej dostępności na poziomie 99,9% w skali roku.

2.W przypadku niedotrzymania terminu SLA (dostępności do usługi 99,9% w skali roku) i braku możliwości dostępu do usługi Abonenta z winy spin-host.pl, spin-host.pl zobowiązuje się do udzielania rekompensaty w postaci przedłużenia usługi o czas jej niedostępności z winy spin-host.pl lub zgodnie z zawartą umową indywidualną między spin-host.pl a Abonentem.

3.Wszystkie usługi oferowane przez spin-host.pl powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem.

4.Za treści przekazywane za pośrednictwem usług odpowiedzialność ponosi wyłącznie Abonent. spin-host.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich Abonentów oraz przechowywane dane i informacje.

5.Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych skutkuje zawieszeniem konta i usługi do czasu potwierdzenia tożsamości Abonenta.

6.Odsprzedawanie osobom trzecim całej wykupionej w spin-host.pl usługi, bez poinformowania spin-host.pl o tym fakcie, jest zabronione.

7.Abonent ponosi pełną odpowiedzialność rejestrując konto, usługę, domenę, certyfikat ssl za świadczone przez siebie usługi, posiadane dane, wszelkie działania wykonywane w ramach posiadanej usługi i aktualność danych osobowych rejestrowanych w panelu billingowym spin-host.pl.

8.spin-host.pl nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Abonenta nazwy abonentów, domeny, wprowadzone dane osobowe w panelu klienta. Spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału spin-host.pl.

9.Abonent zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, utrzymywania w tajności haseł dostępowych oraz nieujawniania ich osobom trzecim.

10.spin-host.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.

11.spin-host.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane Abonenta umieszczone na serwerze, za ich ewentualną utratę.

12.spin-host.pl dostarcza usługi hostingowe jak np. serwery vps, domeny, certyfikaty ssl, hosting www i nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczone przez Abonenta na serwerze oraz sposób ich wykorzystywania przez Abonenta.

13. spin-host.pl zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia usługi w celach konserwacyjnych, po uprzednim powiadomieniu Abonentów drogą elektroniczną, z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

14. spin-host.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie usługi Abonenta wynikające z jej błędnej konfiguracji, przekroczenia zasobów, błędów w skryptach czy niewłaściwego działania Abonenta.

15. spin-host.pl nie ponosi odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych niezabezpieczonych uprzednio przez klienta we własnym zakresie lub niemożliwości dostępu do nich spowodowanych przerwą w dostępie lub niewłaściwym działaniem do usługi.

16. spin-host.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usługi wynikłe z powodu działania osób/podmiotów trzecich, będących poza kontrolą spin-host.pl, a także działania siły wyższej oraz za przerwy powstałe z winy innych operatorów.

§9. KOPIE BEZPIECZEŃSTWA.

1.spin-host.pl wykonuje kopie danych kont hostingu www co 24 godziny we własnym zakresie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykonywanie się oraz za prawidłowe zapisanie się skopiowanych danych (wyjątkiem są usługi objęte dodatkowymi umowami i usługami backupów ustalone między Abonentem i spin-host.pl).

2.W przypadku braku dostępu do kopii danych Abonent nie ma prawa wnosić roszczeń przeciwko spin-host.pl.

3.Abonent zobowiązuje się do wykonywania kopii we własnym zakresie i to on odpowiada za ich posiadanie.

§10. POMOC TECHNICZNA.

1.spin-host.pl gwarantuje zapewnienie pomocy technicznej w zakresie obsługi panelu kontrolnego danej usługi, panelu billingowego, podstawowych zagadnień i informacji na temat danej usługi oraz w zakresie modernizacji, doradztwa, czy też rozbudowy danej usługi utrzymywanej w spin-host.pl

2.spin-host.pl gwarantuje odpowiedź na zgłoszenie mailowe dostarczone na wyznaczone maile pomocy technicznej do 48 godzin roboczych o ile dotyczy aktywnej usługi w spin-host.pl i nie wykracza poza przysługujący poziomu pomocy danego klienta. Aby warunek został spełniony, Abonent dodatkowo musi utworzyć zgłoszenie przez panel billingowy lub wysłać wiadomość z adresu email zarejestrowanego wraz z usługą lub dopuszczonego do kontaktu z spin-host.pl w panelu billingowym.

3.W przypadku braku możliwości zidentyfikowania Abonenta, np. z powodu wysłania zgłoszenia z adresu nie przypisanego do usługi, czas odpowiedzi na zgłoszenie może się wydłużyć.

§11. REKLAMACJE.

1.Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu spin-host.pl i/lub jego nieprzestrzegania, nie będą rozpatrywane.

2.Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez spin-host.pl, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres email admin@spin-host.pl.

3.Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy zgłaszającej reklamację, login lub inny identyfikator pozwalający na identyfikację usługi, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie.

4.Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w 14 dniu od zdarzenia, którego dotyczy.

5.spin-host.pl rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni od jej otrzymania.

§12. OBSŁUGA PŁATNOŚCI

1.System bezpiecznych płatności online oraz kartami udostępniony przez spin-host.pl w panelu klienta https://spin-host.pl świadczy PayPro SAv

2.Płatności online mogą być dokonane m.in. za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. W przypadku płatności kartą termin dostawy, aktywacji usługi liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

3.Dostępne formy płatności:

– Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

– Płatności online dostępne dla posiadaczy kont w wielu bankach polskich: mBank, BZ WBK, Millennium, Alior Bank, Bank Pekao, Bank BPH, Nordea itd.

– Przelew tradycyjny na konto:
FHU Spin Jarosław Pawlukianiec Alior Bank 13 2490 1044 0000 4200 8120 1115

– Płatność online realizowana za pomocą serwisu PayPal

Regulamin rejestracji i utrzymania Domen Internetowych
§1 Definicje

a. Rejestrator – podmiot, który dokonuje rejestracji domen:

– MSERWIS Sp. z o.o. sp. k. (domeny.tv),

b. Partner – FHU Spin Jarosław Pawlukianiec, który działa we współpracy z Rejestratorem, na mocy zawartej umowy w zakresie rejestracji i obsługi domen internetowych,

c. Użytkownik/Abonent – podmiot lub osoba fizyczna, która złoży zamówienie na domenę lub zleci jej transfer Partnerowi.

§2 Zasady rejestracji i obsługi domen internetowych:

a. Użytkownik zlecając obsługę domeny przez Partnera, udziela zgody przed krajowym rejestratorem domen NASK i składa nieodwołalne pełnomocnictwo (na każdy z obsługiwanych obiektów) do reprezentowania Abonenta przed Rejestratorem i dokonywania w jego imieniu zmian w rejestrach domen,

b. pełnomocnictwa udzielane są na dokonywanie czynności w imieniu Abonenta w następujących podmiotach:

i. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa,

ii. MSERWIS Sp. z o.o. sp. k.,

c. pełnomocnictwo wygasa z chwilą:

i. śmierci Użytkownika lub rozwiązania podmiotu, którym jest Abonent,

ii. całkowite usunięcie domeny z rejestru domen lub danych użytkownika z owego rejestru,

iii. utraty praw do nazwy domenowej lub innego obsługiwanego obiektu,

d. użytkownik, który zleci przeniesienie obsługi domeny do Partnera lub rejestrację domeny u Partnera, zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, regulaminu świadczenia usług przez FHU Spin Jarosław Pawlukianiec, regulaminu Rejestratora (który obsługuje daną nazwę domenową), w zakresie rejestracji i obsługi domen.

e. w przypadku obsługiwania domen przez krajowy rejestr domen NASK, użytkownik zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania następujących aktów:

i. Prawa Abonenta domen polskich: http://www.dns.pl/porozumienie/prawab.html

ii. Transfer domen polskich: http://www.dns.pl/porozumienie/transfer.html

iii. Ogólny regulamin nazw polskich: http://www.dns.pl/regulamin.html

iv. Regulamin obsługi opcji na domeny polskie: http://www.dns.pl/opcje.html,

f. Użytkownik rejestrując domenę bierze na siebie pełną odpowiedzialność wobec podmiotów trzecich za prawa do nazw towarowych wykorzystanych w nazewnictwie domen,

g. Użytkownik zobowiązuje się do podania pełnych i prawidłowych danych w procesie obsługi domen; o każdej zmianie należy niezwłocznie zawiadomić spin-host.pl, w celu dokonania korekty danych lub ich zmiany w odpowiednich rejestrach,

h. Partner zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji domeny w przypadku podejrzenia, iż podane dane abonenta są nieprawidłowe, niepełne lub nazwa domeny może powodować naruszenia praw podmiotów (osób) trzecich, a także w sytuacji nieuregulowania należności zawartych w proformach,

i. w przypadku niektórych domen (np. polskich, obsługiwanych przez NASK) operator pozwala na ukrycie danych osobowych osób prywatnych widocznych w rejestrze domen; Partner dokonuje takiego ukrycia automatycznie, jednak Użytkownik powinien dokonać weryfikacji tego faktu po każdej czynności związanej z obsługą domeny, a w przypadku niezgodności, poinformować o tym fakcie Partnera;

j. dane podmiotów niebędących osobami fizycznymi są publikowane w publicznych rejestrach domen bez możliwości ich ukrycia.

k. domeny rejestrowane są na okres nie krótszy niż 1 rok, maksymalny oraz minimalny okres rejestracji zależą od:

i. możliwości technicznych systemów teleinformatycznych Rejestratora oraz Partnera,

ii. dostępnej oferty u Partnera,

l. okres ważności domeny liczony jest od momentu jej rejestracji, a w przypadku odnowienia domeny, od ostatniego dnia ważności domeny w poprzednim okresie,

m. niektóre domeny (np.: eu., com., net.) wymagają dokonania opłaty w przypadku ich transferu; opłata ta zaliczana jest na poczet odnowienia domeny na kolejny okres rozliczeniowy,

n. wraz z chwilą złożenia zamówienia na domenę polską, Partner dokonuje jej rezerwacji w systemie Rejestratora na okres 14 dni; w tym czasie Abonent powinien dokonać jej opłacenia pod rygorem utraty prawa do rejestracji danej nazwy domenowej; kolejna próba rezerwacji wspomnianej domeny nie będzie możliwa,

o. na 30 dni przed wygaśnięciem domeny Partner dostarczy odpowiednie dokumenty potrzebne do opłacenia domeny; pozostałe kwestie w zakresie rozliczeń reguluje Regulamin świadczenia usług przez spin-host.pl,

p. na rejestr domen składają się rejestr abonentów oraz rejestr nazw domenowych,

q. Użytkownik ma prawo uzyskać kod (EPP, authinfo) potrzebny do przeniesienia obsługi obiektu do innego Rejestratora (Partnera),

r. Partner ma prawo do weryfikacji danych Abonenta przed wydaniem tego kodu; jednocześnie zachowane zostaną odpowiednie normy, aby czas ten był jak najkrótszy.

§3 Odpowiedzialność partnera:

a. w przypadku nieudanej rejestracji domeny lub jej odnowienia, które nie wyniknęły z winy Użytkownika, Partner ponosi odpowiedzialność w wysokości 100% wpłaconej kwoty za rejestrację nazwy domenowej,

b. Użytkownik powinien zadbać o odpowiednie wczesne skontaktowanie się z Partnerem w celu odnowienia nazw domen, potwierdzenia faktu możliwości realizacji takiej dyspozycji oraz wpłacenia należnej sumy w taki sposób, aby środki były zaksięgowane przez Partnera minimum 7 dni przed dniem wygaśnięcia domeny,

c. W przypadku przekroczenia terminu płatności domeny, zostanie naliczona opłata za wykupienie domeny z kwarantanny w wysokości 10% należności,

d. Abonent przed wygaśnięciem domeny powinien upewnić się, iż płatność została przez Partnera zaksięgowana, a dyspozycja odnowienia została przetworzona prawidłowo,

e. brak zastosowania się do regulaminu przez Abonenta zwalnia Partnera z odpowiedzialności wobec Abonenta, szczególnie w sytuacjach utraty nazw domenowych.

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.spin-host.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych.

2.Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną opublikowane na stronie spin-host.pl

3.Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Abonentowi na adres e-mail wskazany w Panelu Klienta.

4.Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 24 godzin od dnia ich publikacji w sposób określony w pkt.2 powyżej.

5.spin-host.pl uznaje, iż Abonent zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie rozwiązał/ nie odstąpił od umowy do końca upływu okresu wskazanego w pkt. 4 powyżej.

6.Do umów o świadczenie Usługi zawartych z spin-host.pl stosuje się prawo polskie.

7.Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu.

8.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują Regulamin sieci spin-host.pl, oraz przepisy prawa.