Regulamin świadczenia usługi hostingu

§ 1.
DEFINICJE

 1. Operator – Firma Handlowo Usługowa Spin Jarosław Pawlukianiec z siedzibą w Międzyzdrojach, kod pocztowy 72-500, ul. Orla 4L, NIP: 986-011-11-46.
 2. Aktywacja – uruchomienie Usługi Hostingu;
 3. Hosting – wydzielenie Klientowi z serwera utrzymywanego przez Operatora odpowiedniej powierzchni serwera o wielkości i parametrach określonych w Specyfikacji, na której może gromadzić swoje dane, jak również – w ramach przyznanej powierzchni serwera – wydzielać lub odsprzedawać część tej powierzchni innym podmiotom do korzystania.
 4. Panel administracyjny – aplikacja, za pośrednictwem której Klient lub Użytkownik może zarządzać ustawieniami Usługi;
 5. Okres abonamentowy – czas trwania Usługi Hostingu;
 6. Okres testowy – czas, w czasie którego Klient może nieodpłatnie wypróbowywać właściwości Hostingu;
 7. Przedłużenie – utrzymywanie Hostingu przez kolejny okres ważności.

§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Świadczenie Usługi Hostingu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, Umowy i Specyfikacji.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Klienta Usługi Hostingu.
 3. Wysłanie do Operatora zgłoszenia chęci skorzystania z Usługi Hostingu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem Umowy, niezależnie od tego, czy odbyło się przez interfejs na stronie internetowej Operatora czy w innej formie.
 4. Dane zgromadzone na serwerze w ramach Hostingu współdzielą w równym stopniu wszystkie parametry serwera, na którym się znajdują.

§ 3.
UMOWA I AKTYWACJA USŁUGI SERWERA

 1. Umowa jest zawierana na czas określony nie krótszy niż 12 miesięcy lub na czas nieokreślony.
 2. Umowa dotyczy świadczenia Usługi Hostingu o parametrach szczegółowo określonych w Specyfikacji, w szczególności takich jak: przydzielona Klientowi powierzchnia serwera, ilość danych, które mogą być przesyłane w ciągu miesiąca.
 3. Usługa Hostingu jest aktywowana automatycznie w ciągu kilku minut po zaksięgowaniu przez Operatora płatności Faktury proforma.
 4. Okres abonamentowy Usługi liczony jest od dnia Aktywacji Usługi w dniu zawarcia przez Klienta Umowy o świadczenie Usługi po upływie Okresu testowego.

§ 4.
OKRES TESTOWY

 1. Klient może wypróbowywać właściwości Hostingu przez 7 dniowy Okres testowy liczony od daty Zamówienia.
 2. Warunkiem skorzystania z Okresu testowego jest złożenie Zamówienia na Usługę.
 3. W czasie trwania Okresu testowego, Operator wystawi Fakturę proforma opiewającą na kwotę odpowiadającą kosztowi Usługi w wybranym przez Klienta Okresie Abonamentowym. Jeżeli Klient w ciągu 3 dni od upływu Okresu testowego opłaci Fakturę proforma na rzecz Operatora, czas świadczenia Usługi zostanie przedłużony do końca Okresu abonamentowego ustalonego przez Strony.
 4. Brak uregulowania przez Klienta Faktury proforma w czasie Okresu testowego powoduje, iż po 5 dniach od upływu Okresu testowego Usługa Hostingu jest blokowana. Jeżeli Klient nie ureguluje Faktury pro forma w ciągu 30 dni od upływu Okresu testowego, Operator całkowicie usunie dane Klienta zgromadzone w ramach Hostingu w czasie trwania Okresu testowego.

§ 5.
ZOBOWIĄZANIA OPERATORA

 1. Serwery dostępne są do użytku Klienta przez całą dobę.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do krótkich przerw w działaniu usługi wynikających z okresowych konserwacji (aktualizacji) systemu lub spowodowanych sytuacjami nieprzewidywalnymi (klęski żywiołowe, awarie łącz międzynarodowych itp).
 3. W przypadku planowanej przerwy w działaniu usług, usługodawca zobowiązuje się do poinformowania wszystkich Klientów o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za materiały, które zostały umieszczone na koncie Klienta.
 5. Operator może wypowiedzieć świadczenie usług w przypadku naruszenia zasad, przez Klienta, określonych w niniejszym regulaminie.
 6. W przypadku braku dostępu do usługi z winy Operatora dłużej niż 24h w trybie ciągłym, Operator zobowiązuje się do wydłużenia o 7 dni abonamentu za każde rozpoczęte 24h przerwy.
 7. Operator zapewnia, ze dokłada wszelkich starań, aby usługa działała w trybie ciągłym i zobowiązuje się do usuwania usterek w jak najkrótszym czasie.
 8. Operator zastrzega, iż w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności przez Klienta niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 9. Operator zobowiązuje się do należytego wykonania Usługi oraz realizacji dyspozycji związanych z Usługą Hostingu składanych przez Klienta lub Użytkownika za pośrednictwem Panelu Klienta, poczty elektronicznej lub pisemnie.
 10. W przypadku, gdy Operator uzyska podejrzenie o bezprawnym charakterze danych gromadzonych przez Klienta lub Użytkownika, czy też podmiot, któremu udostępniono lub odsprzedano powierzchnię serwera, na przyznanej mu powierzchni serwera lub działalności prowadzonej przy pomocy serwera, Operator może czasowo powstrzymać się od świadczenia Usługi Hostingu bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta do czasu złożenia przez Klienta wyjaśnień i dokumentów w zakresie tego, iż dane lub działalność Klienta nie mają bezprawnego charakteru.
 11. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Świadczenia Usług, Operator ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta lub Użytkownika postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu oraz do żądania od Klienta odszkodowania tytułem szkód powstałych w związku z naruszeniem, którego się dopuścił.

§ 6.
OŚWIADCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient oświadcza, iż wszystkie dane, które podał Operatorowi w związku z Usługą Hostingu są prawdziwe.
 2. Klient lub Użytkownik ma pełne prawo do dysponowania przyznawaną mu powierzchnią serwera i zarządzania nim za pośrednictwem Konta administracyjnego.
 3. Klient lub Użytkownik w żadnym razie nie może wykorzystywać przyznanej mu w ramach Hostingu powierzchni serwera do:
  a) naruszania prawa, norm społecznych i obyczajowych, zasad współżycia społecznego,
  b) nielegalnego wejścia w systemy komputerowe Operatora oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet,
  c) uniemożliwiania korzystania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Klientów i Użytkowników,
  d) przesyłania Spamu,
  e) dostarczania treści o bezprawnym charakterze,
  f) utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści pornograficznej oraz zawierających nielegalne oprogramowanie,
  g) przechowywania i udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe,
  h) naruszania prywatności innych użytkowników sieci Internet,
  i) streamingu oraz serwerów gier,
  – jak również udostępniania lub odsprzedawania powierzchni serwera podmiotom dopuszczającym się działań określonych w literach a – i niniejszego ustępu.
 4. Klient lub Użytkownik w ramach korzystania z Usługi nie może używać następujących skryptów/aplikacji: Publiker, SEO Adder, esCat.
 5. Obowiązkiem Klienta jest utrzymanie aktualnych danych kontaktowych, zapisanych w panelu klienta.
 6. Klient nie może przekazywać haseł dostępu do konta podmiotom trzecim, chyba że podmioty te posiadają stosowne upoważnienie.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia usługi bez zwrotu poniesionej opłaty za korzystanie z usługi, jeżeli Klient prowadzi działania niezgodne z Regulaminem Operatora.

§ 7.
KOPIE BEZPIECZEŃSTWA

 1. Operator nie zapewnia kopii bezpieczeństwa, swoim Klientom.
 2. Usługa tworzenia kopii bezpieczeństwa jest dodatkową usługą płatną zgodnie z cennikiem.

§ 8.
PRYWATNOŚĆ

 1. Operator zapewnia prywatność danych, w tym poczty elektronicznej, swoim Klientom.
 2. W szczególnych przypadkach zastrzega się prawo udostępnienia zawartości konta oraz baz danych organom państwowym do tego uprawnionym np. prokuraturze.
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez Operatora w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Klienta. Każdy ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Operatora w każdym czasie, bez opłat.

§ 9.
PŁATNOŚCI, PRZEDŁUŻANIE USŁUGI

 1. Usługa rozliczana jest w okresach właściwych dla wybranego przez Klienta pakietu Usługi (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych).
 2. Operator zastrzega sobie prawo do tego, iż odnośnie do niektórych pakietów Usługi nie będą miały zastosowania pewne okresy rozliczeniowe.
 3. W przypadku, gdy Operator nie otrzyma opłaty w terminie wynikającym z Faktury pro forma, Operatorowi przysługuje prawo do zablokowania Hostingu .
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia Klienta w płatności wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym.
 5. Na 21 dni przed końcem Okresu abonamentowego, Operator wystawi Klientowi Fakturę pro forma z 21-dniowym terminem płatności. Opłacenie Fakury proforma w terminie skutkuje przedłużeniem Usługi.
 6. Kolejny, zaistniały w wyniku Przedłużenia, Okres abonamentowy, liczony jest od dnia upływu dotychczasowego Okresu abonamentowego.
 7. W przypadku nieopłacenia Faktury proforma w ciągu 5 dni od upływu terminu płatności określonego w ust. 5 niniejszego paragrafu, Usługa jest blokowana. Usługę można opłacić najpóźniej w ciągu 40 dni od jej zablokowania, co skutkować będzie jej Przedłużeniem. W przypadku nieopłacenia Usługi w terminie wynikającym ze zdania drugiego niniejszego ustępu, wszystkie dane zgromadzone w ramach Hostingu zostaną usunięte, a jeśli Klient nie korzysta z innych Usług świadczonych przez Operatora – także jego dane osobowe zostaną usunięte.

§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulamin Ogólny Świadczenia Usług.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu, w przypadku braku innych unormowań, wchodzą w życie z dniem zamieszczenia ich na stronie internetowej Operatora oraz zamieszczenia wyraźniej informacji o zmianach w regulaminie.