Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FHU SPIN Jarosław Pawlukianiec  z siedzibą w Międzyzdrojach, adres: ul. Orla 4L, 72-500 Międzyzdroje, numer NIP: 986-011-11-46 tel.: 500 335 339,  e- mail: biuro@spin-net.pl.
 2. W FHU SPIN Jarosław Pawlukianiec powołano inspektora ochrony danych osobowych w rozumieniu rozdziału IV sekcji 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Można się z nim skontaktować pod następującym adresem:  biuro@spin-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ustęp 1 litera b i f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  • w celu podjęcia działań na Pani/Pana przed zawarciem umowy, aby zawrzeć umowę,
  • w celu wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną oraz
  • w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z oceną prawidłowej realizacji umownych praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, a także związanych z realizacją polityki marketingowej Administratora.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie Pani/Pana danych osobowych związane będzie z zawarciem, wykonaniem i realizacją umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów i obowiązków prawnych przez Administratora, w szczególności będą to następujące kategorie odbiorców: instytucje państwowe w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków i uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, banki za pomocą których dokonywane są płatności, podmioty zajmujące się doręczaniem korespondencji i przesyłek, podmioty zajmujące się niszczeniem dokumentacji, podmioty świadczące usługi w zakresie przesyłania faktur w formie elektronicznej, podmioty zapewniające Administratorowi wsparcie w dziedzinie informatyki, dostarczające systemy komputerowe, rozwiązania informatyczne oraz oprogramowanie, podmioty organizujące i przeprowadzające akcje marketingowe i zajmujące się marketingiem usług świadczonych przez Administratora, podmioty monitorujące jakość usług świadczonych przez Administratora i przeprowadzające badanie satysfakcji Klientów, firmy windykacyjne w zakresie realizacji prawnych obowiązków związanych z egzekwowaniem roszczeń Administratora wobec Klientów, podmioty świadczące na rzecz Administratora pomoc prawną oraz usługi audytorskie lub certyfikacyjne, jeżeli takie usługi będą wykonywane.

  Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności: instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania oraz wszystkim instytucjom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania informacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej (wymienić państwo lub organizację)*.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat od dnia zakończenia umowy, z tym zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony do końca okresu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.

  W sytuacji, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ustęp 1 litera a RODO Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, z tym zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych. Zgodnie z treścią art. 7 ustęp 3 RODO w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych/wyrażonej zgód/zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich/jej cofnięcia, a także na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w oparciu o art. 6 ustęp 1 litera b i f RODO.
 8. Posiada Pani/Pan następujące uprawnienia dotyczące Pani/Pana danych osobowych:
  • prawo do informacji,
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo do sprzeciwu,
  • prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu. Informujemy, również że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w ramach profilowania oraz nie będą podstawą automatycznie podejmowanej decyzji.
 9. Ma Pani/Pan prawo do odwołania wyrażonej zgody w dowolnym momencie i w dowolnej formie, na podstawie której FHU SPIN Jarosław Pawlukianiec  z siedzibą w Międzyzdrojach będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe (dotyczy tylko sytuacji, w których dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody*).
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
 12. W razie ich niepodania przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 14. Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na szczególną Pani/Pana sytuację (wpisać jeżeli przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Przedsiębiorstwa)*.
 15. Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Informujemy, że w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda jej wyrażenie jest zupełnie dobrowolne. Niniejszym Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych.